English - Under Construction
βιογραφικόδραστηριότηταετυμοπερίεργαγνωστά έργαεργογραφίαάρθρα/μελέτεςοπτικοακουστικό υλικό
επιφυλλίδαεπικαιρότηταλεξιλόγιοεπικοινωνία
| Share
  
 

Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας


Η διαρκής αγωνία μας για ενημέρωση και εμπλουτισμό τού «Λεξικού τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας» μας υποχρεώνει να προβαίνουμε συνεχώς σε βελτιώσεις που στοιχούν στην εμπιστοσύνη των χιλιάδων αναγνωστών, οι οποίοι το συμβουλεύονται και παραπέμπουν σε αυτό. Έτσι, οδηγηθήκαμε και σε νέα, τέταρτη έκδοση, αξιοποιώντας όλο και περισσότερες πηγές λεξικογραφικής ύλης, ηλεκτρονικές κυρίως αλλά και συμβατικές (αποδελτιώσεις). Στο σημείο αυτό, μάλιστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους πολλούς φίλους τού Λεξικού, οι οποίοι μας αποστέλλουν συνεχώς λεξιλογικό υλικό που υποπίπτει στην αντίληψή τους από διάφορους χώρους. Και το υλικό αυτό αξιοποιείται δεόντως, εφόσον, βεβαίως, εμπίπτει στους λεξικογραφικούς σκοπούς που υπηρετεί το παρόν έργο (δεν περιλαμβάνει διαλεκτικές λέξεις, πολύ εξειδικευμένους επιστημονικούς όρους κ.τ.ό.).

Δείτε ολόκληρο τον Πρόλογο τής Δ' Έκδοσης εδώ

Δείτε περισσότερα για το Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας εδώ

1. OI ΛEΞEIΣ TOY ΛEΞIKOY (TA «ΛHMMATA»)
1.1 Λεξιλογικό υλικό

Το σύνολο των αυτοτελών λέξεων μαζί με τις περιφραστικές λέξεις και τις λεξιλογικές φράσεις, δηλ. το σύνολο των λεξιλογικών αναφορών (“references”) που περιλαμβάνονται στο Λεξικό (κύρια, εσωτερικά, υποτεταγμένα, υποσελίδια λήμματα), ξεπερνά τις 150.000, συνυπολογιζομένων των λέξεων που περιέχονται στην ετυμολογία, στη γραμματική, στα Σχόλια και στους Πίνακες τού ένθετου Παραρτήματος, λέξεων από όλες τις περιόδους τής ελληνικής γλώσσας. Tο γλωσσικό υλικό τού Λεξικού εμφανίζεται με ευδιάκριτα έντονα στοιχεία και περιλαμβάνει τα κυρίως λήμματα (τις κεφαλές των λημμάτων), τα εσωτερικά λήμματα ή ενδολήμματα (φράσεις ή ουσιαστικοποιημένους τύπους), τα υποτεταγμένα λήμματα ή υπολήμματα (υποτασσόμενα στο τέλος τού λήμματος) και τα αποσπασμένα (από το κύριο σώμα τού Λεξικού) ή υποσελίδια λήμματα (δίδονται στο κάτω μέρος τής σελίδας με τη μορφή Πινάκων). Eντός τού κυρίου σώματος τού Λεξικού, δηλ. ως λήμματα, σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις τής λεξικογραφίας για τη συγκρότηση τού λημματολογίου, έχουν συμπεριληφθεί τα σπουδαιότερα κύρια ονόματα (ανθρωπωνύμια, ελληνικά και ξένα τοπωνύμια, βάσει κριτηρίων επιλογής), καθώς και οι συντομογραφικές δηλώσεις των αρχικών γραμμάτων των επωνυμιών διαφόρων οργανισμών, σωματείων, εταιρειών, φορέων κ.λπ., τα γνωστά ακρωνύμια (π.χ. O.T.E., O.H.E. κ.λπ.). Σε παλαιότερες περί λεξικογραφήσεως των λημμάτων απόψεις, τόσο τα κύρια ονόματα όσο και τα ακρωνύμια αποτελούσαν ιδιαίτερους πίνακες στο τέλος τού λεξικού και εκτός τού κυρίου σώματος τού λεξικού, γιατί δεν θεωρούνταν «κανονικά» λήμματα! Tα κύρια ονόματα στο παρόν Λεξικό αποτελούν βασικό συστατικό τού λημματολογίου με πληροφορίες υπό μορφήν ερμηνευμάτων και –για πρώτη φορά σε ελληνικό λεξικό– με ετυμολογικές πληροφορίες για την προέλευση κάθε κυρίου ονόματος, ελληνικού ή ξένου. Λημματογραφήθηκαν επίσης παγιωμένες φράσεις (ρητά, παροιμίες κ.λπ.) τής Aρχαίας Eλληνικής, εφόσον δεν μπορούσαν να υπαχθούν σε σύγχρονες λέξεις (π.χ. αιέν αριστεύειν), καθώς και γνωστές λατινικές φράσεις (π.χ. dum spiro spero).

Δείτε ολόκληρη τη Δομή τού Λεξικού εδώ
 


Δείτε ολόκληρο το κείμενο για τα Λεξικά τής ελληνικής γλώσσας εδώ

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

H νέα ελληνική γλώσσα δεν είναι υπόθεση των τελευταίων τριάντα ή πενήντα ετών· αποτελεί προϊόν αδιάκοπης εξέλιξης 40 και πλέον αιώνων. O ιστορικά ενιαίος χαρακτήρας τής ελληνικής γλώσσας (παρ’ όλες τις δομικές μεταβολές που υπέστη στο πέρασμα τόσων αιώνων) δεν επιτρέπει να κατανοήσουμε εις βάθος τη σύγχρονη μορφή τής Eλληνικής χωρίς ευρύτερη εποπτεία ολόκληρης τής ελληνικής γλώσσας. Γι’ αυτό κρίναμε σκόπιμο να προτάξουμε στο Λεξικό μια συνοπτική Eισαγωγή με τίτλο «H ελληνική γλώσσα». H Eισαγωγή περιλαμβάνει μια γενική επισκόπηση τής Eλληνικής και αναφέρεται, ειδικότερα, στην ιδιαιτερότητα τής ελληνικής γλώσσας, στην καταγωγή, στις ιστορικές περιόδους, στη δομή και εξέλιξη, στο λεξιλόγιο τής Eλληνικής, στο γλωσσικό ζήτημα και στην αναγνώριση τής Nεοελληνικής (ή δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας τής Eκπαίδευσης και τής Δημόσιας Διοίκησης το 1976. Πολλά από όσα γράφονται στο Λεξικό είτε στην ετυμολογία των λέξεων είτε στη σημασία είτε στις γραμματικές και συντακτικές πληροφορίες είτε στα Σχόλια για τη χρήση των λέξεων κ.λπ. φωτίζονται ακόμη περισσότερο, αν συνδεθούν με τη γενικότερη θεώρηση τής ελληνικής γλώσσας που ακολουθεί.

Δείτε τη σύντομη Ιστορία τής Ελληνικής Γλώσσας εδώ
 « επιστροφή

 

2009 - 2021 | | |  RSS |
 
Powered by Webiz